Co to są dane osobowe?

Dane osobowe zostały zdefiniowane w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Termin ten oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Określenie: "wszelkie informacje" podkreśla, że danymi osobowymi będą jakiekolwiek dane dotyczące określonej osoby, a więc zarówno dotyczące jej życia zawodowego, prywatnego, stosunków majątkowych czy też cech charakteru. Będą nimi zarówno aspekty językowe i pozajęzykowe, a więc nie tylko imię, nazwisko, adres, ale też, np: linie papilarne lub wygląd.

Kolejnym elementem definicji jest odniesienie tych informacji do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny (np: PESEL) albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne (np: charakterystyczny wygląd), fizjologiczne (np: grupa krwi), umysłowe (np: iloraz inteligencji), ekonomiczne (np: status majątkowy), kulturowe (np: poglądy filozoficzne), społeczne (np: pochodzenie).

Daną osobową będzie, więc każda informacja, pozwalająca na zidentyfikowanie osoby nawet pośrednio przy uwzględnieniu innych posiadanych informacji. Daną osobową będzie mógł stanowić np: adres IP komputera, zdjęcie, adres email (w szczególności jeśli składa się z imienia i nazwiska), jeśli pozwoli przy ich pomocy na identyfikację konkretnej osoby.

Ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych, a więc danymi osobowymi nie będą na przykład dane osób zmarłych